هاست ویژه ایران

هاست ویژه ایران 1

فضای میزبانی 50 مگابایت
تعداد دامنه 1 عدد
تعداد پارک دامنه 0 عدد
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست ویژه ایران 2

فضای میزبانی 50 مگابایت
تعداد دامنه 1 عدد
تعداد پارک دامنه 1 عدد
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست ویژه ایران 3

فضای میزبانی 100 مگابایت
تعداد دامنه 2 عدد
تعداد پارک دامنه 2 عدد
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست ویژه ایران 4

فضای میزبانی 100 مگابایت
تعداد دامنه 4 عدد
تعداد پارک دامنه 4 عدد
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست ویژه ایران 5

فضای میزبانی 100 مگابایت
تعداد دامنه نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست ویژه ایران 6

فضای میزبانی 500 مگابایت
تعداد دامنه نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین